Aprenent a l’Espai Orígens

El programa educatiu d’Espai Orígens es fonamenta en el potencial de l’arqueologia prehistòrica, mitjançant el treball didàctic amb el mètode científic i la cultural material, per construir valors col·lectius, basats en el coneixement propi i dels altres i l’empatia amb les seves experiències, el descobriment de les activitats a través dels objectes, i el desenvolupament de les capacitats d’anàlisi, de creativitat i de valors d’infants i joves, proposant un aprenentatge col·laboratiu, holístic i experiencial.

Les propostes didàctiques en torn als humans moderns, l’arqueologia i la prehistòria ofereixen un amplíssim ventall de motivacions, temes i competències adequades per a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil al Batxillerat, des de l’èmfasi en la vivència i en la creació pel nostre públic més menut fins a l’aprofundiment en els mètodes i processos de la recerca científica per l’alumnat de Batxillerat.

Què es pot aprendre de la prehistòria?

Familiaritzar-se amb la Prehistòria no nomes aporta a l’alumnat coneixement sobre aquestes societats humanes del passat llunyà, sinó que, a partir de les diferents propostes d’activitats, es pot treballar de forma interdisciplinària, aprofitant l’atracció i l’interès que desperten aquests períodes de la història en infants i joves. Així mateix, des de l’aprofundiment en el coneixement de la prehistòria es poden introduir aspectes fonamentals de l’educació en valors com:

  • El respecte a la diversitat (tots els humans són iguals, malgrat que les seves formes de vida siguin diferents)
  • La valoració del pensament complex i la seva capacitat d’adaptació a situacions socials i històriques diverses
  • La capacitat de creació dels essers humans, tant artística com tecnològica
  • La valoració de formes d’organització econòmica i social menys consumistes i mes respectuoses amb el medi ambient
  • La valoració del paper social de les dones i les seves capacitats, així com el rebuig a arquetips sobre els seus rols fonamentats en creences acientífiques

Com s’aprèn a l’Espai Orígens?

La proposta didàctica de l’Espai Orígens s’articula en torn a dos apropaments: l’aprenentatge a través de la cultura material i el mètode arqueològic:

  • Els objectes que conformen la cultura material contenen un notable potencial de motivació. Desenvolupen la necessitat de saber despertant l’interès inicial estimulant la curiositat i la creativitat. La manipulació i indagació sobre els objectes és una forma d’aprenentatge actiu que involucra infants i joves d’una manera que altres mètodes sovint no fan, fent-los protagonistes de les accions educatives.
  • El mètode arqueològic, com a forma singular del mètode científic, comporta el desenvolupament d’una sèrie d’estratègies i habilitats cognitives que són les bàsiques del procediments d’investigació, tant inductius com deductius: identificar, descriure i classificar fonts, establir comparacions, analogies i diferències, analitzar el grau de fiabilitat i, finalment, proposar interpretacions fonamentades.  A més, la recerca arqueològica pren la forma no d’un discurs elaborat sinó d’un problema a resoldre, d’un misteri a descobrir, d’un supòsit a experimentar, motivant i estimulant un procés actiu d’aprenentatge.